Normen en Waarden

Waarom een Normen en Waarden Commissie?

Dat vervelende normoverschrijdende incidenten de gemoederen in de sport regelmatig bezighouden is algemeen bekend en ook niet geheel onverklaarbaar. De sport is een afspiegeling van het maatschappelijk leven en daarin doen zich helaas excessen en incidenten voor die niet passen binnen dat wat we algemeen beschouwen als normaal sociaal met elkaar omgaan. Daarnaast is het zo dat we in de sport vaak met strijd en emotie te maken hebben en dit zijn twee ingrediënten waardoor het op en rond de sportvelden nogal eens sneller uit de hand kan lopen.
Betekent dit dan dat we ongewenst gedrag in de sport moeten accepteren en gedogen ?
Nee, beslist niet vinden de sportbonden en vindt ook SV Argon. Ongewenst gedrag zoals respectloze gedragingen, schelden, pesten, intimidatie, bedreigen, geweld en seksuele misdragingen hoort simpelweg niet thuis in de sport en moet stellig worden tegengegaan. Sportbeoefening en sportbeleving behoort leuk te zijn. We doen het voor onze ontspanning, om fit te blijven en om plezier aan te beleven. Dit mogen we niet uit het oog verliezen.
SV Argon realiseert zich terdege dat het niet als vanzelfsprekend gevrijwaard zal zijn van ongewenst gedrag. SV Argon beseft ook goed dat dergelijk gedrag funest is voor de goede sfeer en schadelijk is voor de slachtoffers, voor de vereniging en ook voor de plegers. Zo kunnen slachtoffers alle plezier in hun sport verliezen en bij ernstige vormen van intimidatie, bedreigingen, geweld of seksueel misbruik, zelfs langdurig last houden van psychische en fysieke problemen. De pleger zal de ingrijpende gevolgen van beschuldigingen en sancties ervaren en binnen de vereniging zullen incidenten tot aantasting van het veiligheidsgevoel en sportplezier leiden. Daarnaast schaadt het natuurlijk de goede naam van de club.
Dit alles willen we bij Argon natuurlijk voorkomen en daarom is er een commissie opgericht die de vereniging helpt om een normen en waarden beleid op te stellen en uit te voeren.
Het doel van dit beleid is tweeledig: preventie van ongewenst gedrag enerzijds en het creëren van een sportieve, veilige en prettige "Argon-omgeving" voor alle leden anderzijds..

Wat doet de Normen en Waarden Commissie?

De Normen & Waarden Commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een normen- en waardenbeleid.
Dit betekent concreet dat de commissie de volgende taakstellingen heeft:

Het opstellen van de statuten Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag. Deze statuten dienen te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering.
Het opstellen van gedragsregels
Het opstellen van een incidentenprocedure en een sanctie reglement
Het ondernemen van initiatieven om normen- en waardenbeleid binnen de vereniging te implementeren en bekendheid te geven.
Het adviseren van het bestuur op het gebied van normen en waarden
Verslaglegging aan het bestuur
Het onderhouden en zonodig bijstellen van het normen en waardenbeleid

Samenstelling van de Normen & Waarden Commissie

De commissie bestaat inclusief de voorzitter bij voorkeur uit 5 tot 7 leden en staat onder directe verantwoording van de secretaris. In de commissie zijn zowel de voetbal- als de basketbalafdeling vertegenwoordigd.

U kunt de commissie bereiken via e-mail.

De vertrouwenscontactpersonen

Argon heeft 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld als vertrouwelijk aanspreekpunt voor Argon leden en overige Argon betrokkenen bij incidenten op het gebied van seksuele intimidatie, wangedrag en overige vormen van gedrag waardoor men zich benadeeld of gedupeerd voelt. Zij kunnen rechtstreeks benaderd worden en hebben als taak te luisteren, te adviseren, te signaleren en hulp en oplossingsmogelijkheden aan te reiken bij gedragsproblemen. Indien nodig leggen zij contact met vertrouwenspersonen van het NOC/NSF. Vertrouwenscontact personen behandelen verkregen informatie strikt vertrouwelijk met uitzondering van situaties waarbij ernstige schade voor de vereniging of wezenlijke risico's voor derden dreigt.
Mochten er zaken zijn, die u wilt bespreken of aanhangig maken, dan is er de gelegenheid om in contact te komen met een van de aangestelde contactpersonen:

Henk Boelhouwer 06 22388573 of e-mail
Ellen Prins 06 29220736 of e-mail.

STATUTEN

Seksuele intimidatie

Dit staat voor iedere vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of als ongedwongen wordt ervaren. Bekend is dat seksuele intimidatie het meest voorkomt binnen relaties met machtsverschillen. Het is om deze reden dat het beleid van Argon zich in deze richt op bewustwording, met name bij trainers, begeleiders en verzorgers. Er zijn 12 gedragsregels van het NOC/NSF opgesteld om de risico's in de relatie sporter - sportbegeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.
De gedragsregels zijn in te zien en te verkrijgen bij het bestuur en bij de normen en waardencommissie.

Gewenst en ongewenst gedrag

Argon heeft met betrekking tot dit onderwerp geen opsomming van regels samengesteld maar wel een leidraad: Elk gedrag dat bijdraagt aan een sportieve, prettige en "veilige Argon omgeving" wordt als gewenst beschouwd en iedere vorm van gedrag die volgens algemeen geaccepteerde fatsoensnormen ondermijnend is voor een sportieve prettige en veilige sfeer bij Argon, wordt als ongewenst beschouwd. Het accent ligt bij Argon met name op het stimuleren van gewenst gedrag en er zijn daarom ook 6 kernwaarden geformuleerd, namelijk; we gaan fatsoenlijk, sportief en plezierig om met elkaar, met de tegenstanders, met de scheidsrechters en met de bezoekers en we tonen strijdlust binnen de lijnen, we steunen elkaar en we mogen trots zijn op onze club.
Om zoveel mogelijk duidelijkheid en betrokkenheid bij dit onderwerp te bewerkstelligen zijn er folders beschikbaar voor de diverse doelgroepen binnen de club. De inhoud voor trainers en leiders richt zich met name op hun voorbeeldfunctie en hun positie om gewenst gedrag aan te moedigen en ongewenst gedrag te corrigeren. Voor spelers richt het zich op de 6 kernwaarden. Ouders worden gevraagd een ondersteunende rol te spelen en juist voorbeeldgedrag te vertonen en het publiek wordt gevraagd de club op een juiste manier te ondersteunen en voor een goede sfeer te zorgen.
De betreffende beleidsstukken aangaande de Gewenst en ongewenst gedrag zijn in te zien op aanvraag bij het bestuur.

Sanctiebeleid

Voor als het toch misgaat heeft Argon een sanctiebeleid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2 type incidenten; 1e graad incidenten (direct trainings-/wedstrijdgebonden en relatief ongecompliceerde incidenten) en 2e graad incidenten (niet direct trainings-/wedstrijdgebonden of ernstige gecompliceerde incidenten). Toekenning van alle sancties valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Bij 1e graad incidenten wordt de sanctiebepaling en toebedeling zoveel mogelijk bij de bron (trainers, leiders) geregeld en bij sanctionering van 2e graad incidenten wordt de normen en waarden commissie betrokken. Bij incidenten tijdens wedstrijden zullen sancties van de KNVB als voldoende gedragscorrectief worden beschouwd, maar bij rode kaarten of gestaakte wedstrijden zal Argon zelf ook beoordelen of er additionele sancties toegepast zullen worden.
Het toekennen van sancties door Argon zal altijd maatwerk zijn waarbij een aantal richtinggevende hulpmiddelen beschikbaar zijn zoals een algemene richtlijn bij sanctiekeuze, een overzicht sanctie onderverdeling en de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal van de KNVB. De betreffende beleidsstukken aangaande de sancties zijn in te zien op aanvraag bij het bestuur.