Agenda Algemene Ledenvergadering 18 januari 2024

30 december, 2023

Beste Argonauten,

We nodigen jullie graag uit voor onze Algemene Leden Vergadering (ALV) welke plaats zal vinden op donderdag 18 januari 2024 om 20.00 uur in de kantine van SV Argon.

Heel graag tot ziens op donderdag 18 januari a.s.

Namens het bestuur,

Wido de Jong

Secretaris Omnivereniging Argon

 

AGENDA:

 1. Opening van de vergadering
 2. Bestuursmededelingen
 3. Vasstellen van de notulen van 19 januari 2023
 4. Financieel verslag: Jaarrekening 2022-2023
 5. Verslag kascontrolecommissie over seizoen 2022-2023
 6. Decharge penningmeester
 7. Financieel verslag: Begroting 2023-2024
  • Contributie 2024-2025
 8. Nieuws van de bestuurstafel:
  • Introductie commissie sportief - Een veilige vereniging voor iedereen!
  • Stand van zaken medische commissie
  • Toelichting kledingplan – nieuwe kleding met ingang seizoen 2024-2025.
  • Voorstel ver- en nieuwbouw accommodatie.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting van de vergadering

 

NB: Het jaarverslag 2022-2023 is beschikbaar vanaf donderdag 11 januari 2024. Indien u interesse heeft in een digitaal exemplaar dan kunt u een email sturen naar secretaris@svargon.nl

NB: De toegang tot de ALV is uitsluitend voor Argon-leden en/of ouders/wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige Argon-leden.


Terug naar het overzicht