Argon teamindeling onderbouw (JO8 t/m JO12)

21 mei, 2024

Het voetbalseizoen 2023-2024 gaat richting het einde en dat betekent dat Argon bezig is met het teamindelingsproces voor het aankomende seizoen.

Het uitgangspunt voor de teamindelingen is, om binnen elke leeftijdscategorie, jongens en meisjes zoveel mogelijk op hun eigen niveau te laten trainen en spelen, waarbij het plezier voor de kinderen voorop staat.

Aan het einde van het seizoen, 1 juni 2024, zullen de nieuwe teamindelingen bekend worden gemaakt.

Het bepalen van de teamindelingen is geen eenvoudige taak en Argon gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. In de bijlages is een toelichting opgenomen van de aanpak en verantwoordelijkheden. Neem gerust contact op met de coördinator veld voetbal of technische commissie indien er vragen zijn.

Sportieve groet,
Technische commissie & afdeling veldvoetbal JO8 t/m JO12
tc.onderbouw@svargon.nl & argonjo7tmjo9@gmail.com

Bijlage: Aanpak
Om tot de nieuwe indeling voor het aankomende seizoen te komen vinden er zogenaamde trainingsstages plaats.

Om tot die trainingsstages te komen is er in de maand januari gekeken wie voor een trainingsstage in aanmerking kwam. Dit is gebeurd in overleg met de diverse betrokken personen in het teamindelingsproces en de input van de scoutingsafdeling is hierin meegenomen, aangezien die al vanaf het begin van het seizoen de kinderen beoordelen. Dit heeft ertoe geleid dat diverse kinderen vanaf februari/maart/april met andere teams meetrainen om zodoende een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de kinderen.

Kinderen die op de wachtlijst staan, zullen worden / zijn al benaderd door de ledenadministratie om ook met een team te komen meetrainen. De ledenadministratie van Argon zal hiervoor op een reguliere basis de wachtlijst met de technische commissie en de afdeling veldvoetbal delen.

De maand mei zal worden gebruikt om een teamindeling voor het aankomend seizoen op te stellen.

Dispensatiespelers behoren tot de mogelijkheden, maar zijn een uitzondering en zeer zeker geen regel. De technische commissie beslist uiteindelijk in samenspraak met de trainers en de ouder(s) van het desbetreffende kind of er al dan geen dispensatie kan plaatsvinden.


Bijlage: Verantwoordelijkheden
Het teamindelingsproces van de onderbouw (JO8-JO12) is ingericht op basis van het RACI beslismodel:

R=Responsible
A=Accountable
C=Consulted
I=Informed

De indeling van de O13 voor het komende seizoen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de technische commissie van de onderbouw en middenbouw, aangezien dit kinderen betreft die vanuit de onderbouw overkomen.

Responsible
Responsible zijn degene die verantwoordelijk zijn voor het teamindelingsproces. Dit zijn in principe de trainers, waar nodig aangevuld met input van de technische commissie en de afdeling veldvoetbal. De trainers zijn degene die de kinderen zowel tijdens trainingen als wedstrijden zien. Zij kunnen middels beoordelingen aangeven wat de kwaliteit is van de kinderen in hun team. De trainer van de lichting waar de kinderen naartoe gaan is leidend in het proces, waarbij hij zich kan baseren op informatie van de huidige trainer van de kinderen. Voor het teamindelingsproces is het dus van belang dat er in een vroeg stadium duidelijk is wie de trainer van welke lichting wordt.

Accountable
Accountable zijn degene die de eindverantwoording dragen voor het teamindelingsproces en dat is de technische commissie van de onderbouw voor de selectie teams en de afdeling veldvoetbal voor de niet-selectie teams.

Consulted
Consulted zijn degene die betrokken kunnen worden voor het verkrijgen van informatie betreffende het teamindelingsproces. Hierbij kan worden gedacht aan de scoutingsafdeling voor het delen van de scoutingsrapporten, het hoofd jeugd opleidingen, de keeperstrainers voor het beoordelen van de keepers en ledenadministratie voor het verkrijgen van de wachtlijst.

Informed
Informed zijn degene die de uiteindelijke teamindeling gecommuniceerd krijgen en dat zijn de kinderen en de ouders.


Terug naar het overzicht