Agenda Algemene Ledenvergadering

11 november, 2018

Te houden op woensdag 21 november 2018, aanvang 20.00 uur, clubgebouw Omnivereniging Argon<br /><br />1. Opening van de vergadering<br />2. Bestuursmededelingen<br />3. Vaststellen van de notulen van 8 november 2017<br />4. Evaluatieverslag seizoen 2017-2018, diverse afdelingen<br />5. Financieel verslag: Jaarrekening 2017-2018<br />6. Verslag kascontrolecommissie over seizoen 2017-2018<br />7. Decharge penningmeester<br />8. Financieel verslag: Begroting 2018-2019<br />9. Bestuurlijke informatie, w.o. bestuurssamenstelling:<br /><br />Binnen het Bestuur van Omni-vereniging Argon zullen de volgende mutaties gaan plaatsvinden:<br />1. Ton Liemburg zal aftreden en is niet herkiesbaar;<br />2. Bert Scheper zal aftreden en is niet herkiesbaar.<br />Het bestuur stelt voor de volgende nieuwe leden te benoemen:<br />3. James Augustin is verkiesbaar als bestuurslid veldvoetbal voor een periode van twee jaar;<br />4. Gerard Konincks is verkiesbaar als bestuurslid veldvoetbal voor een periode van twee jaar.<br />Peter Berger heeft te kennen gegeven zijn bestuursfunctie vacant te stellen maar zal zijn rol als secretaris tijdelijk waarnemen.&nbsp;Voordrachten voor kandidaten kunnen, door tien leden of meer ondertekend, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij het Bestuur worden ingeleverd.<br /><br />10. Rondvraag<br />11. Sluiting van de vergadering<br /><br />NB. Tijdens de vergadering is het clubhuis gesloten voor niet-vergadering bezoekers.<br />


Terug naar het overzicht