Bestuursmededeling renovatie sportpark

03 februari, 2022

Op 1 februari 2022 is het college B&W van de gemeente de Ronde Venen akkoord gegaan met de beantwoording van de vragen van de fractie Ronde Venen Belang (RVB) inzake de overeenkomst tussen S.V. Argon met de gemeente.

Voor de goede orde volgt hierbij een resumé vanuit de perceptie van het bestuur.

In de talloze gesprekken met de gemeente is het primaire uitgangspunt van Argon de verbetering van onze clubgebouwen geweest. Uit eigen middelen ontbreekt het Argon aan de nodige liquiditeit om ons verenigingsgebouwen te renoveren. Gezien de almaar stijgende kosten, minder opbrengsten ten gevolge van de pandemie en daarbij opgeteld de verhoogde energiekosten ziet het er voorlopig niet naar uit dat de financiële positie van Argon er sterk op vooruit zal gaan.

Een capaciteitsanalyse van velden wees uit dat wij, met de nodige flexibiliteit, veld 7 bij de gemeente zouden kunnen inleveren hetgeen ons een jaarlijkse huurbesparing zou gaan opleveren. Aangezien de ligging de velden 4, 5 en 6 uitermate geschikt maakt voor woningbouw werd in de gesprekken de focus verlegd naar deze voor Argon belangrijke velden. Als compensatie voor het afzien van contractafspraken krijgt Argon als waardering een geldelijke bijdrage van de gemeente voor de renovatie van onze verenigingsgebouwen.

Het ontstane capaciteitstekort wordt op kosten van de gemeente opgelost door het bestaande (trainings-)veld 7 een kwartslag te draaien en te voorzien van kunstgras met Led verlichting zodat dit als speelveld (in de avond als trainingsveld) gebruikt kan worden. Aanvullend wordt het braakliggende terrein achter sporthal de Phoenix omgezet naar een grasveld conform KNVB norm. Samengevat: een win/win situatie voor zowel de gemeente als voor Argon.

Argon is verheugd met dit herenakkoord een bijdrage te kunnen leveren aan het nijpende tekort aan woningen in onze gemeenschap in de wetenschap eindelijk ons verenigingsgebouw te kunnen verbeteren.

Onder dankzegging voor de prettige samenwerking met de gemeenteambtenaren, in het bijzonder de wethouder van sport de heer Rein Kroon, wachten wij de goedkeuring van de raad in vertrouwen af.

Namens S.V. Argon,
Ton Goedemoed
Voorzitter van de omni vereniging Argon


Terug naar het overzicht